برگه اطلاعات ایمنی مواد MSDS – ماده تری کلرو تری فلورواتان ۱,۱,۲-TRICHLORO-1,2,2-TRIFLUOROETHANE-0050

برگه اطلاعات ایمنی مواد MSDS – ماده ۱,۱,۲-TRICHLORO-1,2,2-TRIFLUOROETHANE-0050 (برای دانلود کلیک کنید)

۱,۱,۲-TRICHLORO-1,2,2-TRIFLUOROETHANE-0050