۱۳۹۵-۱۰-۲۲

آموزش حضوری HSE

کارفرمایان محترم می توانند به منظور رعایت ماده 91 قانون کار و همچنین مواد 6 ، 10 و 12 آئین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان ، کارگران و کار آموزان نسبت به اعزام کلیه پرسنل خود به این دوره ها اقدام ورزند .

آموزش ایمنی و بهداشت مقدماتی

 

توضیح : این دوره برای کارکنان جدید الاستخدام کلیه صنایع طراحی شده است .

 

 

زمان برگزاری :

دوشنبه ها : از ساعت 11 تا 13 (2 ساعت)

دوشنبه ها  : از ساعت 14 تا 16 (2 ساعت)

چهارشنبه ها : از ساعت 11 تا 13 (2 ساعت)

چهارشنبه ها  : از ساعت 14 تا 16 (2 ساعت)

 

نحوه ثبت نام : تماس با شرکت یا مراجعه حضوری و اعلام اسامی افراد (اطلاع رسانی بهتر است یک روز قبل از شروع کلاس صورت پذیرد .)

 

 

نکته بسیار مهم : با توجه به محدودیت تعداد شرکت کنندگان ، پذیرش افرادی که ثبت نام آنها بدون هماهنگی بوده است فقط در صورت خالی بودن ظرفیت کلاس امکان پذیر است .

—————————————————————————————–

دوره آموزش حضوری ایمنی در برابر حریق

 

این دوره به دو صورت ذیل قابل اجراء می باشد :

 

حالت اول : آموزش در محل شرکت متقاضی

 

در این روش مدرس به شرکت شما اعزام می شود . تأمین محل آموزش و تعیین زمان با شرکت متقاضی است .

 

ما هیچگونه محدودیتی جهت اعزام مدرس در تاریخ و زمان مورد نظر شما نداریم .

 

بنا بر درخواست شرکت متقاضی آموزش می تواند به صورت تئوری ، عملی یا تئوری – عملی صورت پذیرد .


حالت دوم : آموزش در کلاس آموزش شرکت ما

 

در این روش ، شما می بایست پرسنل خود را جهت شرکت در کلاس آموزشی به شرکت ما اعزام نمایید .

زمان و تاریخ برگزاری دوره آموزشی دو صورت منعطف و غیر منعطف می باشد .

 

 

روش منعطف :

ساعت و تاریخ برگزاری کلاس را شرکت متقاضی تعیین می نماید .

 

روش غیر منعطف :

25 دیماه 1395 از ساعت 11:00 تا 13:00

2 بهمن 1395 از ساعت 11:00 تا 13:00

16 بهمن 1395 از ساعت 11:00 تا 13:00

30 بهمن 1395 از ساعت 11:00 تا 13:00

14 اسفند 1395 از ساعت 11:00 تا 13:00

 

نحوه ثبت نام : تماس با شرکت یا مراجعه حضوری و اعلام اسامی افراد (اطلاع رسانی بهتر است یک روز قبل از شروع کلاس صورت پذیرد .)

 

 

نکته بسیار مهم : با توجه به محدودیت تعداد شرکت کنندگان ، پذیرش افرادی که ثبت نام آنها بدون هماهنگی بوده است فقط در صورت خالی بودن ظرفیت کلاس امکان پذیر است .

دوره آموزش حضوری ایمنی کار در ارتفاع

 

این دوره به دو صورت ذیل قابل اجراء می باشد :

 

حالت اول : آموزش در محل شرکت متقاضی

 

در این روش مدرس به شرکت شما اعزام می شود . تأمین محل آموزش و تعیین زمان با شرکت متقاضی است .

 

ما هیچگونه محدودیتی جهت اعزام مدرس در تاریخ و زمان مورد نظر شما نداریم .

 

بنا بر درخواست شرکت متقاضی آموزش می تواند به صورت تئوری ، عملی یا تئوری – عملی صورت پذیرد .


حالت دوم : آموزش در کلاس آموزش شرکت ما

 

در این روش ، شما می بایست پرسنل خود را جهت شرکت در کلاس آموزشی به شرکت ما اعزام نمایید .

زمان و تاریخ برگزاری دوره آموزشی دو صورت منعطف و غیر منعطف می باشد .

 

 

روش منعطف :

ساعت و تاریخ برگزاری کلاس را شرکت متقاضی تعیین می نماید .

 

روش غیر منعطف :

9 بهمن ۱۳۹۵ از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰

23 بهمن ۱۳۹۵ از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰

7 اسفند ۱۳۹۵ از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰

21 اسفند ۱۳۹۵ از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰

 

نحوه ثبت نام : تماس با شرکت یا مراجعه حضوری و اعلام اسامی افراد (اطلاع رسانی بهتر است یک روز قبل از شروع کلاس صورت پذیرد .)

 

 

نکته بسیار مهم : با توجه به محدودیت تعداد شرکت کنندگان ، پذیرش افرادی که ثبت نام آنها بدون هماهنگی بوده است فقط در صورت خالی بودن ظرفیت کلاس امکان پذیر است .

دوره آموزش حضوری ایمنی کار با مواد شیمیایی

 

این دوره به دو صورت ذیل قابل اجراء می باشد :

 

حالت اول : آموزش در محل شرکت متقاضی

 

در این روش مدرس به شرکت شما اعزام می شود . تأمین محل آموزش و تعیین زمان با شرکت متقاضی است .

 

 

ما هیچگونه محدودیتی جهت اعزام مدرس در تاریخ و زمان مورد نظر شما نداریم .

بنا بر درخواست شرکت متقاضی آموزش می تواند به صورت تئوری ، عملی یا تئوری – عملی صورت پذیرد .


حالت دوم : آموزش در کلاس آموزش شرکت ما

 

در این روش ، شما می بایست پرسنل خود را جهت شرکت در کلاس آموزشی به شرکت ما اعزام نمایید .

زمان و تاریخ برگزاری دوره آموزشی دو صورت منعطف و غیر منعطف می باشد .

 

 

روش منعطف :

تعیین ساعت و تاریخ برگزاری کلاس را شرکت متقاضی تعیین می نماید .

 

روش غیر منعطف :

۲۵ دیماه ۱۳۹۵ از ساعت 14:۰۰ تا 16:۰۰

۲ بهمن ۱۳۹۵ از ساعت 14:۰۰ تا 16:۰۰

۱۶ بهمن ۱۳۹۵ از ساعت 14:۰۰ تا 16:۰۰

۳۰ بهمن ۱۳۹۵ از ساعت 14:۰۰ تا 16:۰۰

۱۴ اسفند ۱۳۹۵ از ساعت 14:۰۰ تا 16:۰۰

 

نحوه ثبت نام : تماس با شرکت یا مراجعه حضوری و اعلام اسامی افراد (اطلاع رسانی بهتر است یک روز قبل از شروع کلاس صورت پذیرد .)

 

 

نکته بسیار مهم : با توجه به محدودیت تعداد شرکت کنندگان ، پذیرش افرادی که ثبت نام آنها بدون هماهنگی بوده است فقط در صورت خالی بودن ظرفیت کلاس امکان پذیر است .

دوره آموزش حضوری آشنایی با لوازم و تجهیزات حفاظت فردی

 

این دوره به دو صورت ذیل قابل اجراء می باشد :

 

حالت اول : آموزش در محل شرکت متقاضی

 

در این روش مدرس به شرکت شما اعزام می شود . تأمین محل آموزش و تعیین زمان با شرکت متقاضی است .

 

ما هیچگونه محدودیتی جهت اعزام مدرس در تاریخ و زمان مورد نظر شما نداریم .

 

بنا بر درخواست شرکت متقاضی آموزش می تواند به صورت تئوری ، عملی یا تئوری – عملی صورت پذیرد .


حالت دوم : آموزش در کلاس آموزش شرکت ما

 

در این روش ، شما می بایست پرسنل خود را جهت شرکت در کلاس آموزشی به شرکت ما اعزام نمایید .

زمان و تاریخ برگزاری دوره آموزشی دو صورت منعطف و غیر منعطف می باشد .

 

 

روش منعطف :

تعیین ساعت و تاریخ برگزاری کلاس را شرکت متقاضی تعیین می نماید .

 

روش غیر منعطف :

9 بهمن ۱۳۹۵ از ساعت 14:۰۰ تا 16:۰۰

23 بهمن ۱۳۹۵ از ساعت 14:۰۰ تا 16:۰۰

7 اسفند ۱۳۹۵ از ساعت 14:۰۰ تا 16:۰۰

21 اسفند ۱۳۹۵ از ساعت 14:۰۰ تا 16:۰۰

 

نحوه ثبت نام : تماس با شرکت یا مراجعه حضوری و اعلام اسامی افراد (اطلاع رسانی بهتر است یک روز قبل از شروع کلاس صورت پذیرد .)

 

نکته بسیار مهم : با توجه به محدودیت تعداد شرکت کنندگان ، پذیرش افرادی که ثبت نام آنها بدون هماهنگی بوده است فقط در صورت خالی بودن ظرفیت کلاس امکان پذیر است .

دوره آموزش حضوری ایمنی برق و تأسیسات الکتریکی

 

این دوره به دو صورت ذیل قابل اجراء می باشد :

 

حالت اول : آموزش در محل شرکت متقاضی

 

در این روش مدرس به شرکت شما اعزام می شود . تأمین محل آموزش و تعیین زمان با شرکت متقاضی است .

 

ما هیچگونه محدودیتی جهت اعزام مدرس در تاریخ و زمان مورد نظر شما نداریم .

 

بنا بر درخواست شرکت متقاضی آموزش می تواند به صورت تئوری ، عملی یا تئوری – عملی صورت پذیرد .


حالت دوم : آموزش در کلاس آموزش شرکت ما

 

در این روش ، شما می بایست پرسنل خود را جهت شرکت در کلاس آموزشی به شرکت ما اعزام نمایید .

زمان و تاریخ برگزاری دوره آموزشی دو صورت منعطف و غیر منعطف می باشد .

 

 

روش منعطف :

تعیین ساعت و تاریخ برگزاری کلاس را شرکت متقاضی تعیین می نماید .

 

روش غیر منعطف :

2 بهمن ۱۳۹۵ از ساعت 08:30 تا 10:30

07 اسفند ۱۳۹۵ از ساعت 08:30 تا 10:30

 

 

نحوه ثبت نام : تماس با شرکت یا مراجعه حضوری و اعلام اسامی افراد (اطلاع رسانی بهتر است یک روز قبل از شروع کلاس صورت پذیرد .)

 

 

نکته بسیار مهم : با توجه به محدودیت تعداد شرکت کنندگان ، پذیرش افرادی که ثبت نام آنها بدون هماهنگی بوده است فقط در صورت خالی بودن ظرفیت کلاس امکان پذیر است .

دوره آموزش حضوری ایمنی کار با ماشین آلات و ابزارهای دستی

این دوره به دو صورت ذیل قابل اجراء می باشد :

حالت اول : آموزش در محل شرکت متقاضی

در این روش مدرس به شرکت شما اعزام می شود . تأمین محل آموزش و تعیین زمان با شرکت متقاضی است .

ما هیچگونه محدودیتی جهت اعزام مدرس در تاریخ و زمان مورد نظر شما نداریم .

بنا بر درخواست شرکت متقاضی آموزش می تواند به صورت تئوری ، عملی یا تئوری – عملی صورت پذیرد .


حالت دوم : آموزش در کلاس آموزش شرکت ما

در این روش ، شما می بایست پرسنل خود را جهت شرکت در کلاس آموزشی به شرکت ما اعزام نمایید .

زمان و تاریخ برگزاری دوره آموزشی دو صورت منعطف و غیر منعطف می باشد .

روش منعطف :

تعیین ساعت و تاریخ برگزاری کلاس را شرکت متقاضی تعیین می نماید .

روش غیر منعطف :

9 بهمن ۱۳۹۵ از ساعت 08:30 تا 10:30

23 بهمن ۱۳۹۵ از ساعت 08:30 تا 10:30

 

نحوه ثبت نام : تماس با شرکت یا مراجعه حضوری و اعلام اسامی افراد (اطلاع رسانی بهتر است یک روز قبل از شروع کلاس صورت پذیرد .)

نکته بسیار مهم : با توجه به محدودیت تعداد شرکت کنندگان ، پذیرش افرادی که ثبت نام آنها بدون هماهنگی بوده است فقط در صورت خالی بودن ظرفیت کلاس امکان پذیر است .

دوره آموزش حضوری ایمنی در انبار

این دوره به دو صورت ذیل قابل اجراء می باشد :

حالت اول : آموزش در محل شرکت متقاضی

در این روش مدرس به شرکت شما اعزام می شود . تأمین محل آموزش و تعیین زمان با شرکت متقاضی است .

ما هیچگونه محدودیتی جهت اعزام مدرس در تاریخ و زمان مورد نظر شما نداریم .

بنا بر درخواست شرکت متقاضی آموزش می تواند به صورت تئوری ، عملی یا تئوری – عملی صورت پذیرد .


حالت دوم : آموزش در کلاس آموزش شرکت ما

در این روش ، شما می بایست پرسنل خود را جهت شرکت در کلاس آموزشی به شرکت ما اعزام نمایید .

زمان و تاریخ برگزاری دوره آموزشی دو صورت منعطف و غیر منعطف می باشد .

روش منعطف :

تعیین ساعت و تاریخ برگزاری کلاس را شرکت متقاضی تعیین می نماید .

روش غیر منعطف :

16 بهمن ۱۳۹۵ از ساعت 08:30 تا 10:30

30 بهمن ۱۳۹۵ از ساعت 08:30 تا 10:30

 

نحوه ثبت نام : تماس با شرکت یا مراجعه حضوری و اعلام اسامی افراد (اطلاع رسانی بهتر است یک روز قبل از شروع کلاس صورت پذیرد .)

نکته بسیار مهم : با توجه به محدودیت تعداد شرکت کنندگان ، پذیرش افرادی که ثبت نام آنها بدون هماهنگی بوده است فقط در صورت خالی بودن ظرفیت کلاس امکان پذیر است .

دوره آموزش حضوری ایمنی عملیات جوشکاری و برشکاری فلزی و غیرفلزی

این دوره به دو صورت ذیل قابل اجراء می باشد :

حالت اول : آموزش در محل شرکت متقاضی

در این روش مدرس به شرکت شما اعزام می شود . تأمین محل آموزش و تعیین زمان با شرکت متقاضی است .

ما هیچگونه محدودیتی جهت اعزام مدرس در تاریخ و زمان مورد نظر شما نداریم .

بنا بر درخواست شرکت متقاضی آموزش می تواند به صورت تئوری ، عملی یا تئوری – عملی صورت پذیرد .


حالت دوم : آموزش در کلاس آموزش شرکت ما

در این روش ، شما می بایست پرسنل خود را جهت شرکت در کلاس آموزشی به شرکت ما اعزام نمایید .

زمان و تاریخ برگزاری دوره آموزشی دو صورت منعطف و غیر منعطف می باشد .

روش منعطف :

تعیین ساعت و تاریخ برگزاری کلاس را شرکت متقاضی تعیین می نماید .

روش غیر منعطف :

4 بهمن ۱۳۹۵ از ساعت 08:30 تا 10:30

2 اسفند ۱۳۹۵ از ساعت 08:30 تا 10:30

 

نحوه ثبت نام : تماس با شرکت یا مراجعه حضوری و اعلام اسامی افراد (اطلاع رسانی بهتر است یک روز قبل از شروع کلاس صورت پذیرد .)

نکته بسیار مهم : با توجه به محدودیت تعداد شرکت کنندگان ، پذیرش افرادی که ثبت نام آنها بدون هماهنگی بوده است فقط در صورت خالی بودن ظرفیت کلاس امکان پذیر است .

دوره آموزش حضوری ارزیابی ریسک

این دوره به دو صورت ذیل قابل اجراء می باشد :

حالت اول : آموزش در محل شرکت متقاضی

در این روش مدرس به شرکت شما اعزام می شود . تأمین محل آموزش و تعیین زمان با شرکت متقاضی است .

ما هیچگونه محدودیتی جهت اعزام مدرس در تاریخ و زمان مورد نظر شما نداریم .

بنا بر درخواست شرکت متقاضی آموزش می تواند به صورت تئوری ، عملی یا تئوری – عملی صورت پذیرد .


حالت دوم : آموزش در کلاس آموزش شرکت ما

در این روش ، شما می بایست پرسنل خود را جهت شرکت در کلاس آموزشی به شرکت ما اعزام نمایید .

زمان و تاریخ برگزاری دوره آموزشی دو صورت منعطف و غیر منعطف می باشد .

روش منعطف :

تعیین ساعت و تاریخ برگزاری کلاس را شرکت متقاضی تعیین می نماید .

روش غیر منعطف :

6 بهمن ۱۳۹۵ از ساعت 08:30 تا 10:30

4 اسفند ۱۳۹۵ از ساعت 08:30 تا 10:30

 

نحوه ثبت نام : تماس با شرکت یا مراجعه حضوری و اعلام اسامی افراد (اطلاع رسانی بهتر است یک روز قبل از شروع کلاس صورت پذیرد .)

نکته بسیار مهم : با توجه به محدودیت تعداد شرکت کنندگان ، پذیرش افرادی که ثبت نام آنها بدون هماهنگی بوده است فقط در صورت خالی بودن ظرفیت کلاس امکان پذیر است .

دوره آموزش حضوری آموزش سیستم 5S

این دوره به دو صورت ذیل قابل اجراء می باشد :

حالت اول : آموزش در محل شرکت متقاضی

در این روش مدرس به شرکت شما اعزام می شود . تأمین محل آموزش و تعیین زمان با شرکت متقاضی است .

ما هیچگونه محدودیتی جهت اعزام مدرس در تاریخ و زمان مورد نظر شما نداریم .

بنا بر درخواست شرکت متقاضی آموزش می تواند به صورت تئوری ، عملی یا تئوری – عملی صورت پذیرد .


حالت دوم : آموزش در کلاس آموزش شرکت ما

در این روش ، شما می بایست پرسنل خود را جهت شرکت در کلاس آموزشی به شرکت ما اعزام نمایید .

زمان و تاریخ برگزاری دوره آموزشی دو صورت منعطف و غیر منعطف می باشد .

روش منعطف :

تعیین ساعت و تاریخ برگزاری کلاس را شرکت متقاضی تعیین می نماید .

روش غیر منعطف :

29 دیماه ۱۳۹۵ از ساعت 08:30 تا 10:30

13 بهمن ۱۳۹۵ از ساعت 08:30 تا 10:30

 

نحوه ثبت نام : تماس با شرکت یا مراجعه حضوری و اعلام اسامی افراد (اطلاع رسانی بهتر است یک روز قبل از شروع کلاس صورت پذیرد .)

نکته بسیار مهم : با توجه به محدودیت تعداد شرکت کنندگان ، پذیرش افرادی که ثبت نام آنها بدون هماهنگی بوده است فقط در صورت خالی بودن ظرفیت کلاس امکان پذیر است .

دوره آموزش حضوری مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری

این دوره به دو صورت ذیل قابل اجراء می باشد :

حالت اول : آموزش در محل شرکت متقاضی

در این روش مدرس به شرکت شما اعزام می شود . تأمین محل آموزش و تعیین زمان با شرکت متقاضی است .

ما هیچگونه محدودیتی جهت اعزام مدرس در تاریخ و زمان مورد نظر شما نداریم .

بنا بر درخواست شرکت متقاضی آموزش می تواند به صورت تئوری ، عملی یا تئوری – عملی صورت پذیرد .


حالت دوم : آموزش در کلاس آموزش شرکت ما

در این روش ، شما می بایست پرسنل خود را جهت شرکت در کلاس آموزشی به شرکت ما اعزام نمایید .

زمان و تاریخ برگزاری دوره آموزشی دو صورت منعطف و غیر منعطف می باشد .

روش منعطف :

تعیین ساعت و تاریخ برگزاری کلاس را شرکت متقاضی تعیین می نماید .

روش غیر منعطف :

11 بهمن ۱۳۹۵ از ساعت 08:30 تا 10:30

9 اسفند ۱۳۹۵ از ساعت 08:30 تا 10:30

 

نحوه ثبت نام : تماس با شرکت یا مراجعه حضوری و اعلام اسامی افراد (اطلاع رسانی بهتر است یک روز قبل از شروع کلاس صورت پذیرد .)

نکته بسیار مهم : با توجه به محدودیت تعداد شرکت کنندگان ، پذیرش افرادی که ثبت نام آنها بدون هماهنگی بوده است فقط در صورت خالی بودن ظرفیت کلاس امکان پذیر است .

دوره آموزش حضوری آشنایی با کمکهای اولیه

این دوره به دو صورت ذیل قابل اجراء می باشد :

حالت اول : آموزش در محل شرکت متقاضی

در این روش مدرس به شرکت شما اعزام می شود . تأمین محل آموزش و تعیین زمان با شرکت متقاضی است .

ما هیچگونه محدودیتی جهت اعزام مدرس در تاریخ و زمان مورد نظر شما نداریم .

بنا بر درخواست شرکت متقاضی آموزش می تواند به صورت تئوری ، عملی یا تئوری – عملی صورت پذیرد .


حالت دوم : آموزش در کلاس آموزش شرکت ما

در این روش ، شما می بایست پرسنل خود را جهت شرکت در کلاس آموزشی به شرکت ما اعزام نمایید .

زمان و تاریخ برگزاری دوره آموزشی دو صورت منعطف و غیر منعطف می باشد .

روش منعطف :

تعیین ساعت و تاریخ برگزاری کلاس را شرکت متقاضی تعیین می نماید .

روش غیر منعطف :

27 دیماه ۱۳۹۵ از ساعت 08:30 تا 10:30

18 بهمن ۱۳۹۵ از ساعت 08:30 تا 10:30

20 بهمن ۱۳۹۵ از ساعت 08:30 تا 10:30

27 بهمن ۱۳۹۵ از ساعت 08:30 تا 10:30

11 اسفند ۱۳۹۵ از ساعت 08:30 تا 10:30

18 اسفند ۱۳۹۵ از ساعت 08:30 تا 10:30

25 اسفند ۱۳۹۵ از ساعت 08:30 تا 10:30

 

نحوه ثبت نام : تماس با شرکت یا مراجعه حضوری و اعلام اسامی افراد (اطلاع رسانی بهتر است یک روز قبل از شروع کلاس صورت پذیرد .)

نکته بسیار مهم : با توجه به محدودیت تعداد شرکت کنندگان ، پذیرش افرادی که ثبت نام آنها بدون هماهنگی بوده است فقط در صورت خالی بودن ظرفیت کلاس امکان پذیر است .

دوره آموزش حضوری ارگونومی حمل و نقل و جابجایی بار

این دوره به دو صورت ذیل قابل اجراء می باشد :

حالت اول : آموزش در محل شرکت متقاضی

در این روش مدرس به شرکت شما اعزام می شود . تأمین محل آموزش و تعیین زمان با شرکت متقاضی است .

ما هیچگونه محدودیتی جهت اعزام مدرس در تاریخ و زمان مورد نظر شما نداریم .

بنا بر درخواست شرکت متقاضی آموزش می تواند به صورت تئوری ، عملی یا تئوری – عملی صورت پذیرد .


حالت دوم : آموزش در کلاس آموزش شرکت ما

در این روش ، شما می بایست پرسنل خود را جهت شرکت در کلاس آموزشی به شرکت ما اعزام نمایید .

زمان و تاریخ برگزاری دوره آموزشی دو صورت منعطف و غیر منعطف می باشد .

روش منعطف :

تعیین ساعت و تاریخ برگزاری کلاس را شرکت متقاضی تعیین می نماید .

روش غیر منعطف :

20 بهمن ۱۳۹۵ از ساعت 08:30 تا 10:30

25 بهمن ۱۳۹۵ از ساعت 08:30 تا 10:30

14 اسفند ۱۳۹۵ از ساعت 08:30 تا 10:30

21 اسفند ۱۳۹۵ از ساعت 08:30 تا 10:30

 

نحوه ثبت نام : تماس با شرکت یا مراجعه حضوری و اعلام اسامی افراد (اطلاع رسانی بهتر است یک روز قبل از شروع کلاس صورت پذیرد .)

نکته بسیار مهم : با توجه به محدودیت تعداد شرکت کنندگان ، پذیرش افرادی که ثبت نام آنها بدون هماهنگی بوده است فقط در صورت خالی بودن ظرفیت کلاس امکان پذیر است .

دوره آموزش حضوری ایمنی در کارگاه های ساختمانی

این دوره به دو صورت ذیل قابل اجراء می باشد :

حالت اول : آموزش در محل شرکت متقاضی

در این روش مدرس به شرکت شما اعزام می شود . تأمین محل آموزش و تعیین زمان با شرکت متقاضی است .

ما هیچگونه محدودیتی جهت اعزام مدرس در تاریخ و زمان مورد نظر شما نداریم .

بنا بر درخواست شرکت متقاضی آموزش می تواند به صورت تئوری ، عملی یا تئوری – عملی صورت پذیرد .


حالت دوم : آموزش در کلاس آموزش شرکت ما

در این روش ، شما می بایست پرسنل خود را جهت شرکت در کلاس آموزشی به شرکت ما اعزام نمایید .

زمان و تاریخ برگزاری دوره آموزشی دو صورت منعطف و غیر منعطف می باشد .

روش منعطف :

تعیین ساعت و تاریخ برگزاری کلاس را شرکت متقاضی تعیین می نماید .

روش غیر منعطف :

16 اسفند ۱۳۹۵ از ساعت 08:30 تا 10:30

23 اسفند ۱۳۹۵ از ساعت 08:30 تا 10:30

 

نحوه ثبت نام : تماس با شرکت یا مراجعه حضوری و اعلام اسامی افراد (اطلاع رسانی بهتر است یک روز قبل از شروع کلاس صورت پذیرد .)

نکته بسیار مهم : با توجه به محدودیت تعداد شرکت کنندگان ، پذیرش افرادی که ثبت نام آنها بدون هماهنگی بوده است فقط در صورت خالی بودن ظرفیت کلاس امکان پذیر است .

شرکت تعاونی فنی مهندسی ایمن پردازان صنایع صبا قادر است نسبت برگزاری دوره های آموزشی مندرج در لینک ذیل به صورت حضوری بنا بر درخواست کارفرمایان محترم اقدام نماید .

 

(اطلاع از سایر عناوین دوره های آموزشی ایمنی و بهداشت و زیست محیطی)

 

ضمنا کارفرمایان محترم می توانند علاوه بر عناوین دوره های مذکور ، عناوین دوره های پیشنهادی خود را نیز از طریق تلفن یا ارسال ایمیل پیشنهاد نمایند .

برای کلیه شرکت کنندگان در هر کدام از دوره های آموزش HSE ، گواهینامه معتبر و قابل استعلام مورد تأیید وزارت محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی صادر می گردد .